Statut

Rozdział I

Nazwa, teren działalności, siedziba i charakter prawny


Art. 1

Stowarzyszenie nosi nazwę: Polskie Stowarzyszenie Syndrom Tourette'a. W dalszej części statutu zwane jest Stowarzyszeniem.

Art. 2

 1. Terenem działalności Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą władz jest Warszawa.
 2. Stowarzyszenie może tworzyć oddziały terenowe.
Art. 3

Stowarzyszenie działa na podstawie prawa o stowarzyszeniach i posiada osobowość prawną.

Art. 4

Stowarzyszenie opiera swą działalność na pracy społecznej wszystkich członków.

Art. 5

Stowarzyszenie może być członkiem organizacji krajowych i zagranicznych o podobnym profilu działania.

Rozdział II

Cele i środki działania


Art. 6

Stowarzyszenie skupia osoby z Syndromem Tourette'a, ich rodziny, lekarzy, pielęgniarki, terapeutów i innych zainteresowanych poprawą opieki zdrowotnej, rehabilitacją zawodową i społeczną, zatrudnieniem i polepszaniem warunków życia osób z tym zaburzeniem.

Art. 7

Celem podstawowym Stowarzyszenia jest działanie na rzecz poprawy warunków życia osób z Syndromem Tourette`a, w tym dzieci i młodzieży, w tym osób niepełnosprawnych, a w szczególności w zakresie ochrony zdrowia, rehabilitacji społecznej i zawodowej, wykształcenia, rekreacji, pomocy w zatrudnieniu i zdobywaniu kwalifikacji, prawidłowego funkcjonowania ich rodzin.

Art. 8

Stowarzyszenie osiąga swoje cele przez:

 1. Rozwijanie samopomocy wśród osób z Syndromem Tourette'a oraz ich rodzin, aby ułatwić:
  a. wymianę doświadczeń o sposobach radzenia sobie z chorobą i problemami z nią związanymi;
  b. organizację zajęć rehabilitacyjnych i różnych form rekreacji;
  c. edukację przygotowującą do lepszego zrozumienia choroby i radzenia sobie z problemami życia codziennego.

 2. Integrację działań podejmowanych przez grupy samopomocy oraz przez instytucje służby zdrowia, pomocy społecznej, oświaty, zatrudnienia dla skutecznego rozwiązywania problemów osób z Syndromem Tourette'a.

 3. Inicjowanie i prowadzenie działań w zakresie:
  a. gromadzenia informacji na temat Syndromu Tourette'a, występowania tego zaburzenia w Polsce oraz sytuacji osób z tym problemem;
  b. szkolenia specjalistów zajmujących się terapią i rehabilitacją osób z Syndromem Tourette'a;
  c. edukacji społeczeństwa, a w szczególności pracowników oświaty, szkolnictwa wyższego, służby zdrowia oraz innych instytucji publicznych, w tym doskonalenie zawodowe nauczycieli, lekarzy i pozostałych specjalistów mogących mieć styczność z Syndromem Tourette’a w pracy;
  d. tłumaczenia i publikowania prac na temat Syndromu Tourette'a;
  e. prowadzenia badań w zakresie określania przyczyn powstawania Syndromu Tourette`a, skuteczniejszego leczenia osób z Syndromem Tourette'a oraz ich integracji społecznej.

 4. Utrzymywanie kontaktów i współpraca z innymi organizacjami pozarządowymi o podobnych celach w kraju i zagranicą, w szczególności zaś ze stowarzyszeniami, które zajmują się Syndromem Tourette'a.

 5. Współpracę z instytucjami rządowymi i samorządowymi oraz ich agendami, z organizacjami pracodawców, związkami zawodowymi i mediami oraz innymi instytucjami publicznymi.

 6. Pomoc społeczną, w tym pomoc finansową i niefinansową osobom z Syndromem Tourette’a w celu wyrównywania szans tych osób w społeczeństwie.

 7. Podejmowanie innych działań niezbędnych dla realizacji celów Stowarzyszenia.

 8. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych.

Rozdział III

Członkowie, ich prawa i obowiązki


Art. 9

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na: członków zwyczajnych, członków wspierających, członków honorowych.

Art. 10

 1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być obywatel polski lub cudzoziemiec, który deklaruje swoją działalność na rzecz Stowarzyszenia.

 2. Członkowie zwyczajni przyjmowani są uchwałą Zarządu na podstawie złożonej deklaracji.

Art. 11

Członek zwyczajny mają prawo:

 1. Wybierać i być wybieranymi do władz Stowarzyszenia,

 2. Uczestniczyć we wszystkich pracach prowadzonych przez Stowarzyszenie,

 3. Korzystać ze zgromadzonych przez Stowarzyszenie materiałów i wydawnictw (zgodnie z odrębnymi regulacjami),

 4. Korzystać z pomocy Stowarzyszenia w zakresie określonym przez cele Stowarzyszenia i zgodnie z przyjętymi regulacjami,

 5. Zgłaszać wnioski i przedstawiać propozycji dotyczące działalności Stowarzyszenia,

 6. Zaskarżać do Walnego Zgromadzenia Członków uchwały Zarządu Stowarzyszenia o skreśleniu z listy członków.

Art. 12

Członek zwyczajny obowiązany jest do:

 1. Uczestniczenia w realizacji celów i zadań statutowych,

 2. Przestrzegania postanowień statutu i uchwał władz i organów Stowarzyszenia,

 3. Regularnego opłacania składek członkowskich.

Art. 13

Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:

 1. Dobrowolnej rezygnacji zgłoszonej na piśmie,

 2. Wykluczenia na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia, z powodu zaniechania działania lub postępowania niezgodnego ze statutem,

 3. Skazania prawomocnym wyrokiem sądu na karę utraty praw publicznych,

 4. Rozwiązania się Stowarzyszenia.

Art. 14

 1. Członkami wspierającymi Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne, akceptujące jego cele i przyczyniające się finansowo, rzeczowo lub organizacyjnie do ich realizacji.

 2. Członkowie wspierający mają wszystkie prawa i obowiązki członków zwyczajnych z wyjątkiem praw wyborczych.

 3. Członkowie wspierający mogą być zwolnieni przez Zarząd z płacenia składek członkowskich.

Art. 15

 1. Utrata statusu członka wspierającego, który jest osobą fizyczną następuje wskutek przyczyn określonych w art. 13 (analogicznie jak w przypadku członka zwyczajnego).

 2. Utrata statusu członka wspierającego, który jest osobą prawną następuje na podstawie decyzji Walnego Zgromadzenia Członków na wniosek członka wspierającego lub na wniosek Zarządu, uzasadniony zaprzestaniem działalności przez członka wspierającego lub innymi ważnymi przyczynami.

Art. 16

 1. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna szczególnie zasłużona w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.

 2. Godność członka honorowego nadaje i odbiera Walne Zgromadzenie Członków na wniosek Zarządu.

 3. Członkowie honorowi nie płacą składek.

 4. Członkowie honorowi mają wszystkie prawa członków zwyczajnych poza biernym prawem wyborczym.

Rozdział IV

Władze Stowarzyszenia


Art.17

 1. Władzami Stowarzyszenia są:
  a. Walne Zgromadzenie Członków,
  b. Zarząd.

 2. Organami Stowarzyszenia są:
  a. Komisja Rewizyjna,
  b. (wykreślono)
Art.18

 1. Kadencja Zarządu, Komisji Rewizyjnej trwa 3 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym z nieograniczonej liczby kandydatów.

 2. W Zarządzie Stowarzyszenia powinny znaleźć się:
  a. osoby z Syndromem Tourette'a.
  b. członkowie rodzin tych osób.
  c. profesjonaliści zajmujący się terapią w tej dziedzinie.

 3. (wykreślono)

 4. Nie można łączyć członkostwa w Komisji Rewizyjnej z członkostwem w Zarządzie Stowarzyszenia.

 5. Członkowie Komisji Rewizyjnej:
  a. nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej;
  b. nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;

 6. Członkowie Zarządu:
  a. nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe

Art. 19

 1. Uchwały władz i organów Stowarzyszenia oraz oddziałów terenowych podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ich składu.

 2. Głosowanie jest tajne, jeśli zażąda tego choćby jeden członek uprawniony do głosowania.


Rozdział V

Walne Zgromadzenie Członków


Art. 20

Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą stowarzyszenia.

Art. 21

W Walnym Zgromadzeniu Członków mogą uczestniczyć członkowie zwyczajni, członkowie wspierający (lub osoby ich reprezentujące), członkowie honorowi. W Walnym Zgromadzeniu Członków mogą także uczestniczyć osoby zaproszone przez Zarząd, które mają tylko głos doradczy.


Art.22

 1. Walne Zgromadzenie Członków jest zwoływane przez Zarząd Stowarzyszenia: z własnej inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub na wniosek co najmniej 15 członków zwyczajnych Stowarzyszenia. Walne Zgromadzenie powinno odbyć się nie później niż 60 dni od daty złożenia wniosku.

 2. Zarząd jest zobowiązany zawiadomić pisemnie o terminie i miejscu Walnego Zgromadzenia Członków co najmniej na jeden miesiąc przed Zgromadzeniem.

 3. Zarząd może podać drugi termin Walnego Zgromadzenia Członków, na którym – jeśli w pierwszym terminie nie zbierze się wymagana liczba członków – zasada quorum nie jest dla ważności uchwał wymagana.

 4. W przypadku rozpatrywania wniosku o zmianę statutu lub rozwiązanie Stowarzyszenia drugi termin Walnego Zgromadzenia musi nastąpić co najmniej miesiąc po pierwszym terminie.

Art. 23

Walne Zgromadzenie Członków musi odbywać się co najmniej raz w roku.

Art. 24

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków należy:

 1. Określanie kierunków działalności Stowarzyszenia,

 2. Wybór prezesa, Zarządu, Komisji Rewizyjnej,

 3. Odwoływanie Prezesa, Zarządu, Komisji Rewizyjnej, bądź poszczególnych ich członków,

 4. Powoływanie oddziałów terenowych i określanie zakresu ich działania,

 5. Rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

 6. Rozpatrywanie wniosków Zarządu i poszczególnych członków Stowarzyszenia,

 7. Podejmowanie uchwał w sprawie majątku Stowarzyszenia,

 8. Uchwalanie wysokości składki,

 9. Uchwalanie zmian statutu,

 10. Rozpatrywanie odwołań do uchwał Zarządu lub organów Stowarzyszenia,

 11. Podjęcie uchwały o rozwiązaniu się Stowarzyszenia,

 12. Zatwierdzanie budżetu oraz bilansu rocznego Stowarzyszenia,

 13. Nadawanie godności członka honorowego.


Rozdział VI

Zarząd


Art. 25

 1. Zarząd składa się z 5-7 osób, w tym: prezesa, wiceprezesa, skarbnika i pozostałych członków Zarządu.

 2. Na swoim pierwszym posiedzeniu Zarząd konstytuuje się oraz przyjmuje regulamin działania, który przedkłada do wiadomości członkom Stowarzyszenia.

Art. 26


Do kompetencji Zarządu należy:

 1. Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,

 2. Kierowanie działalnością Stowarzyszenia zgodnie z postanowieniami Statutu, wytycznymi i uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków,

 3. Uchwalanie rocznych planów działalności Stowarzyszenia,

 4. Reprezentowanie Stowarzyszenia na międzynarodowych i krajowych konferencjach,

 5. Zwoływanie Walnych Zgromadzeń Członków,

 6. Przyjmowanie członków zwyczajnych i wspierających na podstawie złożonej deklaracji.

 7. Wykluczanie członków.

 8. Zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia.

 9. Organizowanie działalności wydawniczej, rehabilitacyjnej, szkoleniowej i innej realizującej cele Stowarzyszenia.

Art. 27

 1. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy liczby jego członków, w tym prezesa, wiceprezesa lub skarbnika.

 2. Posiedzenia Zarządu odbywają się co najmniej raz na kwartał.

 3. Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia konieczne jest działanie łączne dwóch członków Zarządu w tym prezesa, wiceprezesa lub skarbnika.

Art. 28

Zarząd może powołać Radę Konsultacyjną, Radę Medyczną bądź inne zespoły doradcze.

Art. 29

W przypadku ustąpienia, odwołania lub braku możliwości sprawowania funkcji w Zarządzie – Zarząd może uzupełnić skład osobowy spośród osób kandydujących do Zarządu w kolejności uzyskanych głosów, a w przypadku braku takiej możliwości może zwołać Walne Zgromadzenie w celu dokonania wyborów uzupełniających. W takim przypadku ma zastosowanie zasada
z art. 22 p. 3.


Rozdział VII

Oddziały terenowe


Art. 30

 1. Oddział terenowy może zostać powołany przez Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia na wniosek 10 członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

 2. Oddziały terenowe realizują cele określone w statucie oraz program i kierunki działania ustalone w uchwałach władz Stowarzyszenia.

Art. 31

Władzami oddziału terenowego jest:

 1. Walne zgromadzenie członków oddziału;

 2. Zarząd oddziału terenowego.

Art. 32

 1. Walne zgromadzenie członków oddziału terenowego jest najwyższą władzą oddziału.

 2. Walne zgromadzenie członków oddziału terenowego zwołuje zarząd oddziału z własnej inicjatywy lub Zarządu Stowarzyszenia lub na wniosek 10 członków oddziału Stowarzyszenia. Co do ustalania terminu oraz trybu zawiadamiania stosuje się odpowiednio zasady określone w art. 22 oraz 23.

 3. Do kompetencji walnego zgromadzenie członków oddziału terenowego należy:
  a. uchwalanie kierunków działalności oddziału terenowego
  b. wybór oraz odwołanie zarządu oddziału terenowego oraz jego prezesa
  c. rozpatrywanie sprawozdań z działalności zarządu oddziału terenowego.

Art. 33

 1. Zarząd oddziału terenowego składa się z 3-5 osób, jest wybierany na walnym zgromadzeniu członków oddziału terenowego, przy zastosowaniu zasad określonych w art. 18 ust. 2 i 3.

 2. Na swoim pierwszym posiedzeniu zarząd oddziału terenowego konstytuuje się oraz przyjmuje regulamin działania, który przedkłada do wiadomości członkom oddziału terenowego oraz Zarządowi Stowarzyszenia.

 3. Kadencja zarządu trwa 3 lata.

 4. W przypadku ustąpienia, odwołania lub braku możliwości sprawowania funkcji w zarządzie oddziału terenowego – zarząd może uzupełnić skład osobowy spośród osób kandydujących do zarządu w kolejności uzyskanych głosów, a w przypadku braku takiej możliwości może zwołać zgromadzenie członków oddziału terenowego Stowarzyszenia w celu dokonania wyborów uzupełniających.

Art. 34

 1. Bieżącą pracą oddziału terenowego kieruje zarząd, przy zachowaniu zastrzeżeń kompetencji władz Stowarzyszenia, określonych w art. 24 oraz 26.

 2. Do kompetencji zarządu oddziału terenowego należy w szczególności:
  a. reprezentowanie oddziału terenowego na zewnątrz;
  b. uchwalanie rocznych planów działalności oddziału terenowego;
  c. zwoływanie walnego zgromadzenia członków oddziału terenowego.

Art. 35

Oddziały terenowe nie posiadają osobowości prawnej i nie prowadzą odrębnej gospodarki finansowej.Rozdział VIII

Komisja Rewizyjna


Art. 36

 1. Komisja Rewizyjna składa się z 3-5 osób, spośród których wybierany jest przewodniczący i jego zastępca.

 2. Na swoim pierwszym posiedzeniu Komisja Rewizyjna konstytuuje się oraz przyjmuje regulamin działania, który przedkłada do wiadomości członkom Stowarzyszenia za pośrednictwem Zarządu.

Art. 37

 1. 1. Komisja Rewizyjna przeprowadza kontrolę całokształtu działalności Stowarzyszenia, ze szczególnym uwzględnieniem działalności finansowej.

 2. Komisja Rewizyjna przedstawia wnioski z kontroli władzom Stowarzyszenia co najmniej raz w roku.

Art. 38

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej oraz upoważnieni przez niego członkowie Komisji mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

Art. 39

W przypadku ustąpienia, odwołania lub braku możliwości sprawowania funkcji w Komisji Rewizyjnej – Komisja Rewizyjna może uzupełnić skład osobowy spośród osób kandydujących w kolejności uzyskanych głosów, a w przypadku braku takiej możliwości może wnioskować o zwołanie Walnego Zgromadzenia w celu dokonania wyborów uzupełniających.

Rozdział IX

Środki finansowe Stowarzyszenia


Art. 40

Stowarzyszenie utrzymuje się dzięki:

 1. składkom członkowskim,

 2. dotacjom,

 3. darowiznom,

 4. zapisom,

 5. spadkom,

 6. dochodom z majątku Stowarzyszenia,

 7. działalności wydawniczej lub innej,

 8. działalności odpłatnej pożytku publicznego,

 9. dochodom z działalności gospodarczej wykonywanej na podstawie odrębnych przepisów.

Art. 411. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach, określonych w odrębnych przepisach.

2. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą wyłącznie w rozmiarach służących realizacji celów statutowych. Dochody z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służą wyłącznie realizacji celów statutowych i nie mogą być przeznaczone do podziału między jego członków.

3. Decyzję o rozpoczęciu działalności gospodarczej może podjąć Zarząd organizacji.


Art. 42


Zabrania się:

a. zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe;

b. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”;

c. przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

d. wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego.


Rozdział X

(wykreślony)

Rozdział XI

Zmiany Statutu i rozwiązanie się Stowarzyszenia


Art. 47


Uchwały w sprawie zmiany Statutu i rozwiązania Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie Członków większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

Art.48

Uchwała o rozwiązaniu Stowarzyszenia określi sposób przeprowadzenia likwidacji oraz cel, na jaki ma być przeznaczony majątek Stowarzyszenia.


Statut tekst jednolity

Warszawa, dn. 21 września 2019 r.

Nasza Misja

Stowarzyszenie wspiera osoby cierpiące na Syndrom Tourette’a i ich rodziny poprzez ułatwianie wzajemnych kontaktów oraz gromadzenie i upowszechnianie wiedzy o naturze tego schorzenia i możliwościach terapii.

Dla realizacji tych celów stowarzyszenie prowadzi działalność informacyjną i wydawniczą oraz współpracuje ze specjalistami i instytucjami działającymi w sferze edukacji, opieki zdrowotnej i badań naukowych.

Kalendarz wydarzeń

Styczeń 2022
PnWtSrCzwPtSoNd
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31

Najbliższe wydarzenia


6 listopada 2020 - 31 października 2022

Akademia Tourette'a


Filmy edukacyjno-informacyjne

Nasza ankieta

Czy osoby dotknięte zespołem Tourette'a są wykluczane społecznie?

TAK - odpowiadam jako osoba z ZT
TAK - odpowiadam jako członek rodziny osoby z ZT
TAK - wykonuję zawód w którym mam kontakt z os. z ZT
TAK - odpowiadam jako członek społeczeństwa
NIE - odpowiadam jako osoba z ZT
NIE - odpowiadam jako członek rodziny osoby z ZT
NIE - wykonuję zawód w którym mam kontakt z os. z ZT
NIE - odpowiadam jako członek społeczeństwa

Zobacz wyniki


Organizacja Pożytku Publicznego Polskie Stowarzyszenie Syndrom Tourette'a posiada status
Organizacji Pożytku Publicznego
 
 


 Przekaż 1% podatku

Projekt TIK? TAK!

Z Tourettem po Polsce archiwum

Tourette de Pologne - Archiwum

Tourette

Zespół Tourette’a jest wrodzonym zaburzeniem neurologicznym, które charakteryzuje się występowaniem licznych tików motorycznych i głosowych. Zazwyczaj tiki przybierają łagodną postać, jednak w cięższych przypadkach symptomem choroby może być mimowolne przeklinanie lub wykonywanie nieprzyzwoitych gestów.

Nazwa zaburzenia pochodzi od nazwiska francuskiego neurologa i neuropsychiatry Gillesa de la Tourette’a, który w roku 1885 w czasie swojej pracy w szpitalu Salpetriere w Paryżu opisał dziewięć przypadków tego zespołu.

Stowarzyszenie

Polskie Stowarzyszenie Syndrom Tourette’a
Centrum Organizacji Pozarządowych SZPITALNA
ul. Szpitalna 5 m. 5
00-031 Warszawa

22 828 91 28 wew. 143

tourette@tourette.pl

Copyright © 2013 -2022 Polskie Stowarzyszenie Syndrom Tourette'a | Created by WebProjekt
Projekt zrealizowany przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

Serwis stosuje pliki cookies w celu ułatwienia nawigacji oraz dostosowania Serwisu do preferencji użytkownika. Szczegółowe informacje o plikach cookies znajdziesz w Polityce Prywatności.

BLOG