-----> Przegląd książek i artykułów

Książki:

 1. ADHD : nadpobudliwość ruchowa : poradnik dla rodziców, nauczycieli, lekarzy i terapeutów / Alison Munden, Jon Arcelus ; tł. [z ang.] Elżbieta Niegowska-Drachal.- Warszawa : "Bellona", cop. 2006. – 160 s. : tab. ; 21 cm
  Autorzy prezentują najnowszy stan wiedzy na temat ADHD (przyczyny, metody diagnozowania, psychoterapia) oraz omawiają inne zaburzenia przypominające ADHD (choroby somatyczne, zaburzenia psychiczne: m.in. autyzm, zespół Aspergera, zespół Tourette'a, zespół antyspołeczności, depresja, zaburzenia emocjonalne). W swojej pracy przedstawiają sprawdzone w praktyce metody pomocy, analizę behawioralną i wzmocnienie pozytywne. Jeden z rozdziałów poświęcili występowaniu ADHD u osób dorosłych.

 2. ADHD : naucz się żyć z ADHD : poradnik dla rodziców i nauczycieli / Martin L. Kutscher ; [tł. z ang. Robert Waliś].- Warszawa : "K.E. Liber", cop. 2009. – 209, [3] s. : il. ; 21 cm
  Zbiór porad ułatwiających życie z dzieckiem z ADHD rodzicom i nauczycielom. Autor podaje cztery zasady pracy z dzieckiem z nadpobudliwością psychoruchową: bądź pozytywny, bądź spokojny, bądź zorganizowany, nie poddawaj się. Publikacja zawiera omówienie współwystępujących zaburzeń kojarzonych z ADHD (trudności w nauce, zaburzenia zachowania, zaburzenia lękowe, depresja, depresja dwubiegunowa, zespół Tourette'a, zespół Aspergera, zaburzenia integracji sensorycznej, centralne zaburzenia słuchu).

 3. Antropolog na Marsie / Oliver Sacks ; [przekł. z ang. dokonali Piotr Amsterdamski et al.].- Poznań : Zysk i S-ka Wydaw., cop. 1999. – 337, [3] s. ; 20 cm
  Autor (angielski neurolog i psychiatra) opisuje pacjentów z syndromem Tourette'a, autyzmem, amnezją i całkowitą ślepotą na barwy.

 4. Dzieci chore, niepełnosprawne i z utrudnieniami w rozwoju / pod red. nauk. Beaty Cytowskiej, Barbary Winczury i Andrzeja Stawarskiego. - Kraków : "Impuls", 2008. - 518 s. : il. ; 25 cm
  W niniejszej publikacji autorzy przybliżają zaburzenia w rozwoju dziecka: zespół Pataua, rdzeniowy zanik mięśni, dystrofia mięśniowa, zespół Robinowa, mukopolisacharydoza, fakomatoza, zespół Seckela, zespół Aperta, przedwczesne starzenie się, zespół Nijmegen, zespół Cri du Chat, zespół Cornelii de Lange, zespół Silvera-Russella, choroba von Hippela-Lindaua, zespół Turnera, zespół Klinefeltera, sarkoidoza, autyzm, fenyloketonuria, zespół Angelmana, zespół Williamsa, zespół Pradera-Williego, syndrom appaliczny, zespół Ushera, atrogrypoza, padaczka, choroba trzewna, wada rozwojowa twarzoczaszki, zespół Aspergera, zespół Tourette'a, schizofrenia, zaburzenia typu borderline, ADHD, mutyzm wybiórczy, fobia społeczna, zespół stresu pourazowego, zaburzenia zachowania, choroba sieroca.

 5. Dzieci z zaburzeniami łączonymi : ADHD, trudności w nauce, zespół Aspergera, zespół Touretta, depresja dwubiegunowa i inne zaburzenia / Martin L. Kutsche [oraz] Tony Attwood, Robert R. Wolff ; [tł. z ang. Robert Waliś].- Warszawa : K.E. Liber, 2007. – 252 s. ; 21 cm
  (Biblioteka Rodzica i Pedagoga)
  Kolejne rozdziały książki dotyczą różnych schorzeń oraz przybliżają przyczyny i objawy zaburzeń (np. zespołu nadpobudliwości psychoruchowej-ADHD, zaburzeń ze spektrum autystycznego, zespołu Aspergera, zaburzeń lękowych i obsesyjno-kompulsywnych, zaburzeń integracji sensorycznej, tików i zespołu Tourette'a, depresji, zaburzeń opozycyjno-buntowniczych, zaburzeń centralnego przetwarzania słuchowego), a także ich wzajemny wpływ na siebie i sposoby leczenia.

 6. Dziecko chore : zagadnienia biopsychiczne i pedagogiczne / pod red. nauk. Beaty Cytowskiej i Barbary Winczury.- Kraków : "Impuls", 2007. – 399 s. : il. ; 25 cm
  Zbiór artykułów ukazujących: wybrane zagadnienia choroby przewlekłej u dziecka, analizę wybranych jednostek chorobowych i opiekę nad dziećmi chorymi. Omówiono: alergię pokarmową, mukowiscydozę, zespół Downa, chorobę nowotworową, zespół Tourette'a, nadpobudliwość psychoruchową, wadę słuchu, mózgowe porażenie dziecięce, autyzm, choroby uwarunkowane genetycznie i in. choroby dzieci, a także np. pracę nauczyciela małego dziecka w grupach integracyjnych.

 7. Dziecko i jego choroba / Maria Bogumiła Pecyna.- Warszawa : "Żak", 2000. – 367, [1] s. ; 21 cm
  Autorka przedstawia szczegółową analizę wpływu choroby przewlekłej lub niepełnosprawności ruchowej dziecka na dziecko i jego rodzinę, a następnie omawia rodzaje chorób wieku rozwojowego uwzględniając skutki psychologiczne lub wskazówki co do zasad postępowania z dzieckiem - choroby genetyczne, alergiczne, encefalopatia, zespół mózgowego porażenia dziecięcego, endokrynopatie (głównie cukrzyca), zaburzenia wchłaniania i choroby metaboliczne, nowotwory, zaburzenia emocjonalno-wegetatywne (w tym choroba sieroca, tiki, jąkanie, moczenie mimowolne).

 8. Jak pracować z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych / Fintan J. O'Regan ; [tł. z ang. Robert Waliś].- Warszawa : K. E. Liber, 2005. – 98 s. ; 21 cm
  Poradnik omawia najczęściej występujące specjalne potrzeby edukacyjne w środowisku szkolnym (m.in. dziecko zdolne), podaje wskazówki dotyczące pracy z dziećmi oraz opis 15 zaburzeń (zespół Aspergera, zaburzenie więzi, ADHD, autyzm, porażenie mózgowe, zespół Downa, dysleksja, dyspraksja, padaczka, zespół słabego chromosomu X, zaburzenia obsesyjno-kompulsywne, zespół Pradera-Williego, zaburzenia semantyczno-pragmatyczne, zespół Tourett'a, zespół Williamsa). Praca zawiera kryteria diagnozowania: ADHD, zaburzeń zachowania, zaburzeń opozycyjnych oraz cechy zdolnych i utalentowanych dzieci.

 9. Kompendium psychiatrii, psychoterapii, medycyny psychosomatycznej / Harald J. Freyberger, Wolfgang Schneider, Rolf-Dieter Stieglitz red. dzieła ; red. nauk. tł. Adam Bilikiewicz ; [z jęz. niem. tł. Bernadetta Olszyńska, Michał Lew-Starowicz].- Warszawa : Wydaw. Lekarskie PZWL, cop. 2005. – XIII, [1], 525, [1] s. ; 24 cm
  Podstawy ogólne: badanie i dochodzenie do rozpoznania, klasyfikacja i proces diagnostyczny, epidemiologia i prewencja; grupy zaburzeń, m.in.: schizofrenie, zaburzenia afektywne, zaburzenia lękowe, reakcje na silny stres i zaburzenia adaptacyjne, zaburzenia psychosomatyczne, upośledzenie umysłowe, zaburzenia psychiczne wieku dziecięcego (m. in. zespół Tourette’a); metody leczenia - zarys ogólny i metody poszczególne, w tym leczenie psychofarmakologiczne, psychoanaliza, terapia behawioralna, psychoterapia zorientowana na klienta, terapia małżeńska i rodzinna, socjoterapia i in.; dziedziny medycyny psychospołecznej, np.: psychiatria sądowa, gerontopsychiatria, psychiatria i psychoterapia dzieci i młodzieży; zagadnienia specjalne, jak: czynniki istotne dla przebiegu i leczenia zaburzeń psychicznych, zarządzanie jakością w psychiatrii, kształcenie psychoterapeutyczne i superwizja.

 10. Mężczyzna, który pomylił swoją żonę z kapeluszem / Oliver Sacks ; przeł. [z ang.] Barbara Lindenberg.- Poznań : "Zysk i S-ka", cop. 1996. – 283, [1] s. ; 20 cm
  Książka angielskiego neurologa i psychiatry, w której przedstawił on portrety osób chorych - ze zmianami w mózgu, znane mu z własnej praktyki. Opisał zakłócenia w zachowaniu pacjentów dzieląc ich na cztery grupy - pacjentów z deficytami, z nadmiarami (np. Zespół Tourette'a) neurologicznymi, z uniesieniami związanymi z nieprawidłowym funkcjonowaniem wyobraźni i pamięci oraz osoby upośledzone umysłowo. Autor uważa, że nie można rozdzielić studium choroby od studium tożsamości człowieka.

 11. Neuropsychologia intencjonalnego działania : koncepcje funkcji wykonawczych / Krzysztof Jodzio.- Warszawa : "Scholar", 2008. – 390 s. : il. ; 25 cm
  Monografia omawia rozwój poglądów na intencjonalną naturę niektórych zachowań człowieka, współczesne sposoby rozumienia funkcji wykonawczych jako system kontroli i planowania działania, neuroanatomiczne podstawy tych funkcji oraz ich związek z wybranymi procesami poznawczymi i emocjonalnymi. Autor przedstawia zastosowanie koncepcji funkcji wykonawczych w praktyce klinicznej: zaburzenia (u dzieci m.in. zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi, zespół Tourette'a, zaburzenia zachowania, specyficzne trudności w nauce, zaburzenia wykonawcze po urazie czaszkowo-mózgowym oraz u dorosłych m.in. choroby naczyniowe, urazy mózgowe, guzy śródczaszkowe, choroby pierwotnie zwyrodnieniowe i demielinizacyjne mózgu), diagnoza (metody psychometryczne, metody kliniczno-eksperymentalne.

 12. Podstawy psychopatologii dla pedagogów / Mieczysław Radochoński.- Wyd. 2 zm. i rozsz.- Rzeszów : Wydaw. Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2001.- 265 s. ; 24 cm
  W stosunku do wyd. z 1996 r. pt. "Zarys psychopatologii dla pedagogów" poszczególne podrozdziały uzupełniono nowymi treściami i dodano podrozdziały np. o modelu biopsychospołecznym (psychopatologii) w cz. I, znacznie rozbudowano np. podrozdział o zaburzeniach osobowości w cz. II, w cz. III wyodrębniono podrozdział o zespole Aspergera, podrozdział o lęku separacyjnym przekształcono w podrozdział o zaburzeniach emocjonalnych w dzieciństwie, wśród zaburzeń psychomotorycznych podano więcej informacji o zespole nadpobudliwości psychoruchowej, rozbudowano informacje o zaburzeniach wieku adolescencji dodając podrozdziały o: depresji jednobiegunowej, dystymii, zaburzeniach afektywnych, zaburzeniach opozycyjno-buntowniczych, zaburzeniach kontroli zachowania. Autor omawia w pracy zespół Tourette’a.

 13. Psychiatria / pod red. Adama Bilikiewicza i Włodzimierza Strzyżewskiego ; [aut. A. Bilikiewicz et al.].- Warszawa : Państ. Zakład Wydawnictw Lekarskich, 1992. - 541, [1] s. : fot., rys., wykr., ; 23 cm
  Podręcznik zawiera również informacje na temat zespołu Tourette’a.

 14. Psychiatria : podręcznik dla studentów medycyny / pod red. Adama Bilikiewicza ; współaut. Adam Bilikiewicz [et al.].- Wyd. 3 zm. i uzup. (dodr.).- Warszawa : Wydaw. Lekarskie PZWL, 2007. - 748 s. : il. ; 23 cm
  Zawartość pracy zmieniono w porównaniu z poprzednimi wydaniami uwzględniając postęp w psychiatrii i naukach pokrewnych. Uwzględniono zagadnienia psychiatrii jako nauki, poszczególne choroby psychiczne, rodzaje terapii, związki psychiatrii z innymi dziedzinami życia społecznego (m.in. informacje na temat zespołu Tourette’a).

 15. Psychiatria dzieci i młodzieży / Maria Orwid, Kazimierz Pietruszewski ; Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Katedry Psychiatrii Collegium Medicum UJ. - Wyd. 2.- Kraków : [Collegium Medicum. UJ], 1996. – 174 s. : il. ; 21 cm
  Syntetyczne omówienie zaburzeń o podłożu nerwicowym w kolejnych fazach rozwoju dzieci i młodzieży. Ukazano nieprawidłowości związane z kształtowaniem się zawiązków osobowości i podstawowych doświadczeń w okresie wczesnodziecięcym; mutyzm wybiórczy i problemy eliminacji w okresie przedszkolnym; specyficzne zaburzenia dla wieku szkolnego, występujące przy opanowywaniu umiejętności szkolnych oraz hiperkinetyzmy, tiki i jąkanie; związane z gwałtownymi zmianami w obszarach: biologicznym, psychicznym oraz społecznym w okresie adolescencji. Wskazano na możliwości leczenia tych zaburzeń poprzez terapię rodzinną, psychoterapię indywidualną, psychoterapię społeczną oraz leczenie biologiczne.

 16. Psychiatria dzieci i młodzieży / Maria Orwid, Kazimierz Pietruszewski ; Uniwersytet Jagielloński-Collegium Medicum. Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Katedry Psychiatrii.- Kraków : [Collegium Medicum. UJ], 1993. – 174 s. : il. ; 21 cm
  W książce przedstawiono objawy patologii sfery psychicznej dzieci i młodzieży. W okresie wczesnodziecięcym omówiono, m.in.: autyzm i zaburzenia identyfikacji płci; w przedszkolnym i szkolnym, m.in.: dysleksję, dysortografię, jąkanie oraz różnego rodzaju tiki; w okresie adolescencji - kryzysy w obszarach: biologicznym, psychicznym i społecznym oraz zaburzenia jedzenia, zachowania, a także depresję młodzieńczą. Książkę kończy analiza możliwości leczenia tych zaburzeń psychicznych, w tym metod terapii rodzinnej, psychoterapii indywidualnej i grupowej oraz sposobów oddziaływania biologicznego.

 17. Psychiatria dzieci i młodzieży / pod red. Ireny Namysłowskiej ; aut. Wanda Badura-Madej [et al.].- Wyd. 1, dodr.- Warszawa : Wydaw. Lekarskie PZWL, cop. 2004. – 526, [1] s. : il. ; 24 cm
  Przedstawiono: biologiczne (genetyczne) i psychospołeczne czynniki wpływające na rozwój dzieci i młodzieży oraz powstawanie zaburzeń; diagnozę i badania psychologiczne w psychiatrii dzieci i młodzieży; klasyfikację zaburzeń psychicznych dzieci i młodzieży, rozwój dziecka i poszczególne rodzaje zaburzeń wg okresów życia, w których występują (np. w wieku szkolnym m.in.: specyficzne zaburzenia czytania, opanowania poprawnej pisowni, umiejętności arytmetycznych, ADHD, tiki, zaburzenia odżywiania, depresja, zaburzenia psychotyczne, zaburzenia afektywne, uzależnienie); maltretowanie fizyczne i wykorzystywanie seksualne dzieci i młodzieży; zaburzenia psychiczne w chorobach somatycznych; metody terapeutyczne w psychiatrii dzieci i młodzieży (jak terapia rodzin, interwencja kryzysowa).

 18. Psychiatria kliniczna. T. 1 / Tadeusz Bilikiewicz ; pod red. Adama Bilikiewicza ; [współaut. A. Bilikiewicz et al.].- Wyd. 7 zm.- Warszawa : Państ. Zakład Wydawnictw Lekarskich, 1988. – 343, [1] s. : fot. ; 24 cm
  Podręcznik zawiera również informacje o zespole Tourette’a.

 19. Psychiatria. T. 1 / aut. Julian Godlewski [et al.].- Warszawa : Państ. Zakład Wydawnictw Lekarskich, 1987. – 461, [3] s. : fot. ; 24 cm
  Podręcznik podaje informacje o zespole Tourette’a.

 20. Psychologia dziecka / Pauline Morand de Jouffrey ; [przeł. z fr. Aneta Bassa].- [S. l.] : Livra Editions, [1996]. – 187, [5] s. : il. ; 18 cm
  Publikacja omawia także tiki i zespół Tourette’a.

 21. Psychopatologia / Martin E. P. Seligman, Elaine F. Walker, David L. Rosenhan ; przekł. Joanna Gilewicz, Aleksander Wojciechowski.- Poznań : Zysk i S-ka. Wydaw., cop. 2003. – 864 s. : il. ; 26 cm
  Najważniejsze zmiany w dziedzinie psychopatologii występują na pograniczu biologii i psychologii. Książka uwzględnia te zmiany. Dokonano w niej przeglądu wszystkich poziomów ludzkiego istnienia, od aktywności komórkowej przez działanie genów, hormonów i substancji chemicznych w mózgu, do wpływu środowiska społecznego. Podkreślono wyraźnie perspektywę rozwojową w badaniach psychopatologicznych. Ukazano radykalne zmiany w leczeniu zaburzeń psychicznych. Opisano diagnostykę i leczenie, omówiono klasyczne teorie i wyniki badań będące zapoczątkowaniem kierunków psychopatologii. W pracy podano m.in. informacje na temat zespołu Tourette’a.

 22. Terapia pedagogiczna w rehabilitacji osób niepełnosprawnych : praca zbiorowa / pod red. Krzysztofa Kucypera i Adama Stankowskiego ; Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej.- Bielsko-Biała : Wyższa Szkoła Administracji, 2008. – 214 s. : il. ; 25 cm
  Zbiór artykułów zawiera teoretyczne przesłanki rehabilitacji (praca terapeutyczna z osobami niepełnosprawnymi, edukacja integracyjna osób z upośledzeniem umysłowym, aktywność seniorów, terapia pedagogiczna) oraz omawia metodyczne aspekty rehabilitacji osób niepełnosprawnych (z lekkim upośledzeniem umysłowym, z dysfunkcją mózgu, z zaburzeniami tikowymi-zespół Tourette'a, z głębokim upośledzeniem umysłowym, z Zespołem Nadpobudliwości Psychoruchowej, głuchoniewidomych): etyka pracy fizjoterapeuty, ćwiczenia manualne, dotykowy język migowy, warsztaty terapii zajęciowej, chromoterapia, zooterapia, rodzice w procesie rewalidacji dziecka niepełnosprawnego.

 23. Twoje dziecko / David B. Pruitt [red. nacz.] ; [przekł. z ang. Agnieszka Cioch] ; The American Academy of Child and Adolescent Psychiatry.- Warszawa : Jacek Santorski & Co, 2005. – 529, [3] s. :il. ; 24 cm
  Poradnik z zakresu psychiatrii dziecięcej i młodzieżowej. Dostarcza informacji będących uzupełnieniem intuicji i znajomości własnego dziecka przez rodziców. Zawiera wiele praktycznych sugestii w zakresie różnorodnej tematyki m.in. temperament dziecka, przewlekła choroba, pójście do żłobka, przeprowadzka rodziny. Oprócz codziennych problemów związanych z wychowaniem, rozwojem dziecka opisuje poważne zaburzenia i odchylenia od normy oraz wskazuje możliwości leczenia, zdobywania pomocy (m. in. zespół Tourette’a).

 24. Uczniowie z chorobami przewlekłymi : jak wspierać ich rozwój, zdrowie i edukację / red. nauk. Barbara Woynarowska ; [aut. Andrzej Boznański et al.]- Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2010. – 322, [2] s. ; 21cm
  (Pedagogika Specjalna.)
  Książka ma charakter poradnika dla nauczycieli uczniów z przewlekłą chorobą. Autorzy omawiają takie choroby, jak: astma oskrzelowa, białaczka i inne choroby nowotworowe, cukrzyca, fenyloketonuria, hemofilia, mózgowe porażenie dziecięce, mukowiscydoza, zespół Turnera, zaburzenia słuchu, otyłość, padaczka, HIV, choroby układu sercowo-naczyniowego, choroby układu oddechowego, choroby przewodu pokarmowego i wątroby, ADHD, zespół Tourette'a, odmowa chodzenia do szkoły (informacje podstawowe, problemy dziecka, sytuacja szkolna, wspieranie rozwoju i leczenia, zasady postępowania w przypadku nasilenia choroby).

 25. Wspomaganie rozwoju dzieci z rzadkimi zespołami genetycznymi / pod red. Andrzeja Twardowskiego ; [aut. Edyta Gruszczyk-Kolczyńska et al.].- Poznań : Wydaw. Naukowe Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego. Oddział, 2009. – 266 s. : il. ; 24 cm
  W publikacji scharakteryzowano rzadkie choroby genetyczne (zespół Tourette'a, zespół Landau-Kleffnera, zespół Turnera, zespół Marshalla, MECP2 duplication syndrome). Autorzy przedstawiają zagadnienia dotyczące m.in. wiedzy nauczycieli na temat rzadkich chorób genetycznych, metody nauki matematyki (dodawanie, odejmowanie), rozwoju Ja u dzieci niepełnosprawnych, roli Warsztatów Terapii Zajęciowej, logorytmiki w terapii dziecka z wadą słuchu, roli zajęć muzycznych we wspomaganiu dziecka niepełnosprawnego intelektualnie w stopniu lekkim, godności osoby niepełnosprawnej we wspólnotach L'Arche oraz wspólnotach różnych wyznań. Książka zawiera praktyczne rady dla rodziców dziecka niepełnosprawnego dotyczące pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach i szkołach.

 26. Współczesne problemy pedagogiki specjalnej / pod red. Urszuli Bartnikowskiej, Czesława Kosakowskiego, Amadeusza Krause.- Olsztyn : Wydaw. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2008. – 511 s. : il. ; 24 cm
  (Dyskursy Pedagogiki Specjalnej ; 7)
  Materiały z konferencji zaprezezentowano wyodrębniając 2 główne części: Problemy wspólne w edukacji i rewalidacji/rehabilitacji osób z niepełnosprawnością, Problemy swoiste w edukacji i rewalidacji/rehabilitacji osób z niepełnosprawnością. Artykuły w cz. I poruszają różne zagadnienia z zakresu: pedagogiki specjalnej, edukacji i rewalidacji osób niepełnosprawnych (np.: animaloterapia, warsztaty terapii zajęciowej, integracja w szkole, osoba niewidoma w muzeum, działanie pedagogiczne jako realizacja symbolicznej przemocy), rodzin osób z niepełnosprawnością (tu też o zespole dziecka krzywdzonego), jakości życia osób z niepełnosprawnością (np. z padaczką, z zaburzeniami psychicznymi), stereotypów dot. osób z niepełnosprawnością. Prace w cz. II poświęcono m.in. osobom z: zespołem Touretta, zespołem Turnera, niepełnosprawnością intelektualną, zaburzeniami słyszenia (w tym głuchoniewidomym), ADHD.

 27. Zaburzenia okresu dzieciństwa i adolescencji / Philip C. Kendall ; przekł. [z ang.] Joanna Kowalczewska.- Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2004. – 248 s. : il. ; 24 cm
  (Psychologia Kliniczna)
  Książka zawiera syntetyczny przegląd najważniejszych informacji dotyczących zaburzeń psychicznych dzieci i młodzieży. Przedstawiono w niej współczesne modele wyjaśniające powstawanie zaburzeń oraz stosowane obecnie kategorie diagnostyczne ilustrowane opisami przypadków. Publikację podzielono na dwie części. Pierwsza wprowadza czytelnika w dziedzinę psychopatologii rozwojowej, a część druga omawia najnowsze badania nad poszczególnymi zaburzeniami oraz metody ich leczenia. Jest to pozycja kierowana do psychiatrów i psychologów oraz szerokiego grona osób zainteresowanych zaburzeniami psychicznymi i problematyką psychologii okresu rozwojowego. Praca podaje także informacje dotyczące zespołu Tourette’a.

 28. Zaburzenie obsesyjno-kompulsyjne : rozpoznawanie, etiologia, terapia poznawczo-behawioralna / Anita Bryńska ; przy współpracy Artura Kołakowskiego, Tomasza Wolańczyka, Tomasza Srebnickiego.- Kraków : Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2007. – 226 s. : il. ; 24 cm
  Praca ukazująca obecny stan wiedzy o zaburzeniu obsesyjno-kompulsyjnym (OCD) i praktycznych aspektach terapii poznawczo-behawioralnej OCD. Omówiono: kryteria diagnostyczne, obsesje, kompulsje, obraz kliniczny, współwystępowanie OSD z innymi zaburzeniami psychicznymi (zaburzenia lękowe, depresja, schizofrenia, zaburzenia tikowe, zaburzenia osobowości), czynniki biologiczne, metody oceny objawów obsesyjno-kompulsyjnych, model behawioralny zaburzenia, prowadzenie terapii ekspozycyjnej, modele poznawcze, terapię poznawczą, farmakoterapię, leczenie psychochirurgiczne OCD

 29. Zarys psychopatologii dla pedagogów / Mieczysław Radochoński.- Rzeszów : Wydaw. Wyższej Szkoły Pedagogicznej, 1996. – 184, [1] s. ; 24 cm
  Skrypt dla studentów kierunków pedagogicznych przekazuje wiedzę z zakresu patologii psychicznej dzieci i młodzieży. Omawia objawy zaburzeń odnoszących się do poszczególnych sfer psychiki, m.in. sfery poznawczej, emocjonalnej i psychomotoryki oraz wybrane zespoły psychopatologiczne występujące u dzieci. Omówiono je w 6 grupach: rozległe zaburzenia rozwoju, specyficzne, nerwicowe, psychotyczne, zaburzenia zachowania oraz zespoły uzależnień od substancji psychoaktywnych. Praca omawia m. in. zespół Tourette’a.

 30. Zespół Tourette'a / Mary M. Robertson, Simon Baron-Cohen ; przeł. Barbara Lindenberg.- Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2001. – 115, [1] s. : il. ; 20 cm
  Publikacja przedstawia stan wiedzy na temat neurologicznej choroby zespół Tourette'a (przyczyny, rozpoznanie, leczenie). Autorzy podają wiele cennych informacji dla rodziców (jak wspierać dziecko, jak sobie radzić z wiadomością o chorobie), lekarzy rodzinnych (odróżnianie zespołu Tourette'a od innych chorób) i nauczycieli (kłopoty w nauce dzieci z zespołem Tourette'a, specjalne potrzeby edukacyjne).

 31. Zrozumieć ADHD / Christopher Green, Kit Y Chee ; przekł. Katarzyna Sobiepanek-Szczęsna.- [Warszawa] : MT Biznes, cop. 2009. – 383 s. : il. 22 cm (Laurum)
  Książka przedstawia szczegółowo zagadnienia dotyczące ADHD, problemy z uwagą, pamięcią oraz żywe, impulsywne i słabo kontrolowane zachowania, stany współwystępujące z ADHD (dysleksja, zaburzenia opozycyjno-buntownicze) oraz środowisko życia dziecka. Autorzy opisują związane z ADHD problemy współwystępujące: lęk, zespół Aspergera, zespół Tourette'a, zaburzenia snu, choroba afektywna dwubiegunowa, nerwica natręctw, zaburzenia maniakalno-depresyjne. Praca omawia stres rodziców i rodzeństwa dzieci z ADHD. Publikacja zawiera rady dla rodziców, opisy leków i stymulantów dla osób z ADHD, kryteria diagnostyczne, testy wytrwałości, pamięci, uwagi i neuropsychologiczne oraz skalę oceny ADHD.

 32. Diagnoza i terapia psychopedagogiczna w edukacji dziecka : praca zbiorowa /
  pod red. Elżbiety Marek i Joanny Łuczak ; Uniwersytet
  Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach. Filia w Piotrkowie Trybunalskim. - Piotrków Trybunalski: Naukowe Wydawnictwo Piotrkowskie, 2010. - 496, [1] s. : il. ; 25 cm.
  ISBN978-83-7726-002-9
  Publikacja omawia teoretyczne i praktyczne aspekty diagnozy i terapii, diagnozę i wspomaganie rozwoju poznawczego, rozwoju fizycznego i zainteresowań a także uzdolnień dzieci oraz metody terapii (biblioterapia, zooterapia, Biofeedback, plastyka, arteterapia, terapia integracji sensorycznej, behawioralno-poznawcza). Ostatnia część przedstawia zagadnienia dotyczące pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (autyzm, nadpobudliwość psychoruchowa, ADHD, zespół Aspergera, tiki i zespół Tourette'a, dzieci ze sprzężoną niepełnosprawnością w polskim systemie oświaty, zachowania aspołeczne dzieci w młodszym wieku szkolnym).

Książki i opracowania ze zbiorów innych bibliotek:

 1. Ocena częstości i charakteru drżenia towarzyszącego innym zaburzeniom ruchowym / Małgorzata Krawczyk. – Kraków : Uniwersytet Jagielloński. Collegium Medicum. Wydział Lekarski, 2010. 79 k. : il. kolor. ; 31 cm.
  Wydruk komputerowy.
  Promotor: Andrzej Szczudlik.
  Praca doktorska. Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2010.
  Bibliogr. k. 68-79.

 2. III Zjazd Sekcji Schorzeń Pozapiramidowych Towarzystwa Neurologicznego, 25-28 maja 2006 r., Jurata : materiały konferencyjne . Neurologia i Neurochirurgia Polska (do 1966 r. wł. pt.: Neurologia, Neurochirurgia i Psychiatria Polska) Suplement ; 2008, vol. 42, nr 1, supl. 1

 3. Osierocony Brooklyn / Jonathan Lethem ; tł. Maria Zborowska. Poznań : Zysk i S-ka. Wydaw., cop. 2002. 325, [3] s. ; 19 cm.

 4. Podarunek / Richard Paul Evans ; z jęz. ang. przeł. Katarzyna Procner-Chlebowska. Katowice : Wydawnictwo Sonia Draga, cop. 2009. 335, [1] s. ; 20 cm.

 5. Wściekły pies / Wojciech Tochman. Kraków : Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, 2007. 162, [6] s. ; 20 cm.

Artykuły z czasopism

 1. Nieznośny nadmiar tików / Katarzyna Babula // Charaktery. - 2007, nr 9, s. 67-69
  Syndrom Tourette'a - zaburzenie neurologiczne, które charakteryzuje się występowaniem tików motorycznych i głosowych. Objawy i terapia.

 2. Zespół Tourette'a / oprac. Magda Wójcik // Remedium. - 2003, nr 3, dod. s. VIII
  Omówienie zespołu chorobowego Tourette'a.

 3. Mateusz i tiki - dla dzieci, żeby mogły dać do przeczytania kolegom w klasie lub nauczycielowi / Eleonora Pearl // Rewalidacja. - 2002, nr 1, s. 24-26
  Opis przypadku chłopca z zespołem Tourette'a. Schorzenie neurologiczne.

 4. Specjalne strategie i techniki stosowane w klasach dla uczniów z Syndromem Tourette'a / Susan Conners // Rewalidacja. - 2002, nr 1, s. 19-23
  Schorzenie neurologiczne charakteryzujące się tikami mimowolnymi.

 5. Syndrom Tourette'a - materiały upowszechnione za zgodą Polskiego Stowarzyszenia Syndrom Tourette'a : pytania i odpowiedzi na temat Syndromu Tourette'a // Rewalidacja. - 2002, nr 1, s. 11-19
  Schorzenie neurologiczne charakteryzyjące się tikami mimowolnymi.

 6. Techniki, które mogą pomóc uczniom z Syndromem Tourette'a (TS) w pracach pisemnych / Jacqueline Favis // Rewalidacja. - 2002, nr 1, s. 23-24
  Schorzenie neurologiczne charakteryzujące się mimowolnymi tikami. Informacje dla nauczycieli, którzy mają w swoich klasach uczniów z TS.

 7. Przekleństwo losu / Barbara Pietkiewicz // Polityka. – 1999, nr 49, s.84-85

Nasza Misja

Stowarzyszenie wspiera osoby cierpiące na Syndrom Tourette’a i ich rodziny poprzez ułatwianie wzajemnych kontaktów oraz gromadzenie i upowszechnianie wiedzy o naturze tego schorzenia i możliwościach terapii.

Dla realizacji tych celów stowarzyszenie prowadzi działalność informacyjną i wydawniczą oraz współpracuje ze specjalistami i instytucjami działającymi w sferze edukacji, opieki zdrowotnej i badań naukowych.

Kalendarz wydarzeń

Wrzesień 2021
PnWtSrCzwPtSoNd
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930

Najbliższe wydarzenia


6 listopada 2020 - 31 października 2022

Akademia Tourette'a


Filmy edukacyjno-informacyjne

Nasza ankieta

Czy osoby dotknięte zespołem Tourette'a są wykluczane społecznie?

TAK - odpowiadam jako osoba z ZT
TAK - odpowiadam jako członek rodziny osoby z ZT
TAK - wykonuję zawód w którym mam kontakt z os. z ZT
TAK - odpowiadam jako członek społeczeństwa
NIE - odpowiadam jako osoba z ZT
NIE - odpowiadam jako członek rodziny osoby z ZT
NIE - wykonuję zawód w którym mam kontakt z os. z ZT
NIE - odpowiadam jako członek społeczeństwa

Zobacz wyniki


Organizacja Pożytku Publicznego Polskie Stowarzyszenie Syndrom Tourette'a posiada status
Organizacji Pożytku Publicznego
 
 


 Przekaż 1% podatku

Projekt TIK? TAK!

Z Tourettem po Polsce archiwum

Tourette de Pologne - Archiwum

Tourette

Zespół Tourette’a jest wrodzonym zaburzeniem neurologicznym, które charakteryzuje się występowaniem licznych tików motorycznych i głosowych. Zazwyczaj tiki przybierają łagodną postać, jednak w cięższych przypadkach symptomem choroby może być mimowolne przeklinanie lub wykonywanie nieprzyzwoitych gestów.

Nazwa zaburzenia pochodzi od nazwiska francuskiego neurologa i neuropsychiatry Gillesa de la Tourette’a, który w roku 1885 w czasie swojej pracy w szpitalu Salpetriere w Paryżu opisał dziewięć przypadków tego zespołu.

Stowarzyszenie

Polskie Stowarzyszenie Syndrom Tourette’a
Centrum Organizacji Pozarządowych SZPITALNA
ul. Szpitalna 5 m. 5
00-031 Warszawa

22 828 91 28 wew. 143

tourette@tourette.pl

Copyright © 2013 -2021 Polskie Stowarzyszenie Syndrom Tourette'a | Created by WebProjekt
Projekt zrealizowany przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

Serwis stosuje pliki cookies w celu ułatwienia nawigacji oraz dostosowania Serwisu do preferencji użytkownika. Szczegółowe informacje o plikach cookies znajdziesz w Polityce Prywatności.

BLOG